About Us

הוראות בטיחות למתנפח

הוראות בטיחות למתקנים מתנפחים:

שימו לב! חובה לקרוא בעיון לפני השימוש במתקנים המתנפחים!

1. התקנת המתקן חייבת להיעשות על ידי אדם מבוגר בלבד!

2. שימוש הילדים במתקן חייב להיות תחת פיקוח תמידי של אדם מבוגר.

3. המפוח הוא מכשיר חשמלי ויש להתייחס אליו ברצינות, אין לשפוך עליו מים ואין לתת לילדים לגעת בו.

4. המפוח חייב לעמוד על משטח יציב ויבש . אין להשכיב אותו , חובה להרחיק אותו מחול ובוץ ומכל מקום שקיימת בו רטיבות על מנת למנוע התחשמלות.

5. את המפוח יש לחבר לשקע חשמלי תקני ומוארך בלבד (כולל הארקה)

6. יש להקפיד על כך שמתג ההפעלה יהיה במצב – OFF לפני החיבור לחשמל.

7. יש להרחיק את הילדים מאיזור המפוח.

8. יש להרחיק את הילדים בעת הניפוח של המתקן .

9. יש להרחיק את הילדים בעת ריקון האויר.

10. הגיל המומלץ לשימוש הוא בין 3 ל 6. אין לצופף את הילדים. ככל שהגיל עולה יש להקטין את כמות הילדים המשחקים.

11. יש להקפיד שגילאי הילדים יהיה זהה על מנת שלא יהיה מצב שבו ילדים גדולים קופצים עם ילדים קטנים ועלולים לפגוע בהם.

12. אין לעלות על המתקן עם נעלים!

13. אין לשבת, לעמוד או לשכב בחלקו החיצוני של המתקן.

14.אחריות המבוגר המשגיח לפקח על כמות הילדים במתקן ולהרחיק ילדים המשתוללים וגורמים לסכנת  הילדים האחרים.

15. בשום פנים ואופן אין להפעיל את המתקן כשיש רוח. זה מסוכן מאוד!